fbpx

Villkor

Här finner du våra villkor och riktlinjer.

Först och främst vill vi passa på att tacka er för att ni gett oss på EZ Web förtroende att jobba med er.

  • Köpvillkor
  • Integritetspolicy

EZ Web AB:s Köpvillkor

Senast reviderat 1 mars 2021

Välkommen till EZ Web AB:s användningsvillkor!

Vad kul att ni valt att använda er av någon av EZ Webs tjänster. Vi har listat våra juridiska villkor gällande vår hemsidas besökare samt användarna av våra tjänster. Villkoren behövs för att skydda er och oss. EZ Web AB erbjuder ett stort urval av tjänster och funktioner och det kan vara så att vissa av villkoren inte är relevanta för de specifika tjänster ni använder.

1. Abonnemang

Tecknandet av ett abonnemang hos EZ Web AB ger nyttjanderätt av en hemsida. EZ Web AB upplåter till kund domännamn, webhotell och ett antal e-postkonton anpassat efter abonnemangets storlek. Abonnemangsperioder varar 12 månader i taget. Abonnemanget förnyas automatiskt 30 dagar innan en ny 12-månadersperiod påbörjas, om inte abonnemanget sägs upp enligt punkt 1.5.

Den obligatoriska ångerrätten som går att läsa i distansavtalslagen är tillämplig ifall du ingår avtal i egenskap av konsument, dvs. som fysisk person för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. När du ingår avtal i egenskap av företagare är lagen således inte tillämpbar.

EZ Web AB:s tjänster är att anses som en specialtillverkad produkt. Kunden accepterar vid beställningen att ångerrätten automatiskt upphör så snart EZ Web AB påbörjar upprättandet och anpassningen av beställningen. När EZ Web AB är klar med tillverkning av hemsidan kommer ett slutmöte för korrektur att genomföras. När kunden är nöjd med eventuella ändringar är hemsidan att betrakta som klar. Ändringar i efterhand kommer att debiteras enligt rådande timtaxa (1198:-/h).

Domäner är unika, och EZ Web AB äger domännamnet men upplåter domän till kund under abonnemangsperiod.

1.1 Användning
Du kontrollerar de webbsidor EZ Web AB skapat och EZ Web AB har ej äganderätt i text, filer, bilder, foton, videos, ljud, kommentarer, rekommendationer, forum, listor, logotyper, varumärken, inlägg, meddelanden, taggar, verk av författarskap, animering eller annat arbete eller tillägg från dig (användare) som du eller någon av era besökare eller medlemmar av dina webbplatser producerat. Därför tar EZ Web AB inget ansvar för innehåll som finns på din webbplats och vi har ingen skyldighet att övervaka sådant innehåll eller din webbplats. Du är därför ansvarig för att ta bort sådana innehåll som bryter mot våra användarvillkor eller gällande lag samt att säkerställa överensstämmelse med dessa användarvillkor och gällande lag. Olagligt material får inte lagras på någon hemsida skapad av EZ Web AB, oavsett om det är bildfiler, filmfiler, andra typer av filer, eller länkar till olagliga bilder eller liknande material. Som olagligt material räknas exempelvis upphovsrättsskyddat material eller material som en person enligt lag inte har rätt att publicera eller lagra. Det är även förbjudet att ha rasistiskt, pornografiskt eller annat material som kan uppfattas som stötande på hemsidor skapade av EZ Web AB. EZ Web AB förbehåller sig rätten att avgöra när material ingår i någon av ovan nämnda kategorier och förbehåller sig även rätten att ta bort materialet. Om materialet raderas har kunden inte rätt att kräva skadestånd av EZ Web AB.

Det är förbjudet att skicka oönskad e-post (spam) via EZ Web AB:s system. Om detta görs förbehåller EZ Web AB sig rätten att meddela myndigheter, samt att överlämna loggar och liknande till myndigheterna. EZ Web AB förbehåller sig också rätten att kräva kompensation för den tid och det arbete som uppstår till följd av att loggar och dylikt ska överlämnas till myndigheterna.

1.2 Ansvar

Kundens användning av ett abonnemang hos EZ Web AB sker helt på egen risk. EZ Web AB kan inte hållas ansvarigt för innehållet, när det gäller exempelvis korrekthet, laglighet, fullständighet etc. hos informationen som kunden tar emot eller skickar via internet. EZ Web AB:s ansvar inkluderar inte driftförlust, dataförlust, förlorad vinst, förlorad goodwill eller andra indirekta förluster som kunden drabbas av som ett resultat av produkter från EZ Web AB eller från tredje part.

EZ Web AB är inte ansvarigt för förluster orsakade av avbrott, störningar eller ändringar som EZ Web AB bedömer nödvändiga av tekniska, underhålls- och driftskäl eller som krävs av myndigheter, såvida EZ Web AB inte har försummat att begränsa de resulterande problemen. EZ Web AB är inte ansvarigt för någon förlust eller skada som orsakats av kundens egen IT-miljö, av kunden själv eller av tredje part. EZ Web AB är inte ansvarigt för någon förlust eller skada orsakad av en force majeure-händelse. EZ Web AB är inte ansvarigt för tjänster som levereras av tredje part med EZ Web AB som förmedlare. EZ Web AB:s totala ansvar för förlust är oavsett orsak alltid begränsad till den summa som betalats till EZ Web AB av kunden under det år som förlusten eller skadan uppstod.

1.3 Uppsägning av abonnemang

Ett abonnemang kan sägas upp när som helst av kunden. Då abonnemangsperioden varar i 12 månader och förnyas automatiskt 30 dagar innan slutdatumet för varje 12-månadersperiod måste uppsägningen vara mottagen av EZ Web AB senast 60 dagar innan 12-månadersperiodens slut. Den oanvända delen av en förbetalning blir inte återbetald.

Om uppsägningen inte är EZ Web AB tillhanda i tid är kunden skyldig att betala abonnemangsavgiften för den följande 12- månadersperioden. Ett uppsägningsmail skall skickas till EZ Web AB via hej@ezweb.se. När abonnemanget är uppsagt kommer hemsidan och övriga tjänster avslutas direkt.

Exempel: Om abonnemanget upprättades 1 januari 2018 varar abonnemanget fram till 1 januari 2019. Om kunden inte önskar att abonnemanget skall fortgå in i följande år (2019) måste abonnemanget sägas upp innan 1 november 2018.

När EZ Web AB har tagit emot uppsägningen kontaktas kund av EZ Web AB. Om EZ Web AB väljer att avsluta specifika abonnemangstyper eller speciella tjänster kan EZ Web AB säga upp ett abonnemang med en månads varsel. I sådana fall kan den oanvända delen av eventuell förskottsbetalning som ett undantag komma att återbetalas. Företar EZ Web AB väsentliga ändringar av försämrande karaktär i kundvillkoren kan kunden säga upp abonnemanget med en månads varsel. Förutbetalda abonnemang kan i sådana tillfällen undantagsvis återbetalas. Kommer det till EZ Web AB:s vetskap att olagliga aktiviteter förekommer avslutas abonnemanget utan förvarning, oavsett vilket lands lagar som ligger till grund för lagbrottet. Alla väsentliga upplysningar kommer att skickas till relevanta myndigheter.

EZ Web AB kan även utan förvarning omgående avsluta ett abonnemang utan någon form av kompensation eller återbetalning om en kund inte följer användarvillkoren, gör sig skyldig till förlust eller missbruk av de resurser som finns tillgängliga på grund av internets närvaro, stör internets funktion, överträder den för tillfället gällande nätetiken genom att t.ex. avslöja andra människors privata förhållande, eller som genom sin närvaro stör andra internetanvändare. Data från hemsidor och mailsystem blir vid uppsägning av abonnemang vanligtvis borttagna direkt efter abonnemanget upphör att gälla.

2. Domän

Domännamnet får ej kränka tredjeparts namn eller varumärke, eller på något annat sätt strida mot regelverket.

Domännamnet registreras i EZ Web AB:s namn och på uppdrag från kunden. EZ Web AB är i detta sammanhang förmedlare av tjänsten.

EZ Web AB informerar kunden när domänen har blivit registrerad.

EZ Web AB har inget ansvar för domännamnet vid flytt/uppsägning. Domännamnet kommer att registreras hos/flyttas till EZ Web AB. Om fel domännamn har beställts (stavfel, namnfel eller liknande) återbetalas registreringsavgiften inte till kunden. EZ Web AB ämnar i dessa fall att korrigera domännamnet om registreringen inte redan har gjorts. Om det är EZ Web AB som företar den felaktiga beställningen återbetalar EZ Web AB registreringsavgiften eller så erbjuds kunden det korrekta domännamnet.

Kunden ska se till att EZ Web AB alltid har aktuella kontakt- och adressuppgifter till kunden.

2.1 Priser

Priser efter  EZ Web AB och kunden kommit överens om pris, detta framkommer alltid i orderbekräftelsen/avtalet som ligger till grund för faktureringen.

3. Speciella villkor för produkter och tjänster

3.1 Tilläggsprodukter

EZ Web AB erbjuder sina kunder möjligheten att köpa produkter och tjänster (tilläggsprodukter) utöver webbpaket. Nuvarande tilläggsprodukter hos EZ Web AB kan exempelvis vara fler e-postkonton, undersidor, lagringsutrymme m.fl. Vissa tilläggsprodukter är kanske inte tillgängliga för alla kunder.

3.2 Beställning av tilläggsprodukt

Vid beställning av tilläggsprodukten har kunden möjlighet att betala via faktura. På den första fakturan kommer kunden att debiteras för det antal månader som återstår till den årliga förnyelsen av kundens webbpaket. Om en faktura för kundens webbpaket redan har utfärdats kommer kunden att debiteras för perioden fram till nästa årliga förnyelse.

3.3 Abonnemang för tilläggsprodukt

Efter den första perioden av kundens abonnemang av tilläggsprodukt kommer abonnemanget att följa kundens normala webbpaket. Efter den första perioden är debiteringsperioden årlig.

3.4 Uppsägning av tilläggsprodukt

Kunden kan säga upp produktabonnemanget fram till 60 dagar innan nästa abonnemangsperiod. Vid uppsägning av webbpaket kommer automatiskt samtliga tilläggstjänster avslutas samma datum.

3.5 Tilläggsprodukter från tredje part

EZ Web AB ger sina kunder möjlighet att beställa vissa tjänster från tredje part. EZ Web AB:s kunder är bundna av villkoren för sådana tjänster från tredje part och måste själva vara medvetna om deras villkor.

EZ Web AB kan när som helst sluta erbjuda produkter, tjänster eller uppdateringar av dessa från tredje part utan att behöva informera kunderna eller ställas till svars för det. Vissa tilläggsprodukter kanske inte är tillgängliga för alla EZ Web AB:s kunder. EZ Web AB är förmedlare av tilläggsprodukter och är inte ansvarig för några skador, förluster eller utgifter som orsakas av dessa tilläggsprodukter.

4. Allmänt

För att kunna teckna ett webbpaket hos EZ Web AB skall abonnemangstecknaren vara myndig.

4.1 Produkt- & sekretesspolicy 

När man väljer att använda våra tjänster accepterar man också vår integritetspolicy:

4.2 Support

Supportärenden avser någon typ av problem. Frågor angående support besvaras under våra öppettider via onlinechat och inom 24 timmar på e-post (support@ezweb.se), så långt som detta är möjligt. Det går även bra att nå oss via telefon (010- 129 60 06).
Önskar kunden ändring i deras färdiga hemsida anses detta inte som ett supportärende – vid önskan av ändring kommer kundens debiteras enligt rådande timtaxa (1198:-/h).

4.3 Betalning av abonnemang

Betalning av abonnemang för webbpaket betalas oavsett abonnemangsvariant ett år i förskott. Förskottsbetalda abonnemang återbetalas inte om inget annat framgår av affärsvillkoren.

4.4 Betalningsvillkor

Vid utskick av faktura per post, förbehåller EZ Web AB sig rätten att lägga på en avgift som svarar till våra omkostnader. EZ Web AB:s produkter/tjänster är specialanpassade för varje kund. Detta betyder att vanlig ångerrätt inte är gällande vid köp. Förfallotiden är 30 dagar, förutsatt att inga särskilda överenskommelser föreligger. Vid dröjsmål med betalning över 10 dagar från fakturans förfallodag utgår utan varsel dröjsmålsränta från förfallodagen, enligt lag om räntor vid sen betalning.  EZ Web AB förbehåller sig rätten att överlåta fodringar till tredje part. EZ Web AB förbehåller sig rätten att avsluta avtalet och ta bort kundens domän och omgående avsluta webbpaketabonnemanget vid sen betalning. Vid eventuella återbetalningar reserverar EZ Web AB sig rätten att dra av ett belopp motsvarande omkostnader för bankavgifter och administration.

4.5 Abonnemangets varaktighet 

Ett abonnemang är löpande och fortsätter tills att det av någon av parterna sägs upp i enlighet med ovannämnda villkor.

4.6 Ändring av abonnemang 

EZ Web AB:s abonnemang kan komma att ändras i pris. Vid tillfälle av ett förutbetalt abonnemang ändras priset till nästkommande årsfaktura.

4.7 Överlåtelse 

Vid försäljning eller annan överlåtelse av alla eller väsentliga delar av EZ Web AB:s verksamhet eller tillgångar är EZ Web AB berättigad att helt eller delvis överlåta kundens abonnemang samt EZ Web AB:s rättigheter och förpliktelser i enlighet med affärsvillkoren till tredje part utan kundens samtycke.

4.8 Fel hos tredje part och force majeure

Utöver ovannämnda är EZ Web AB aldrig ersättningsskyldig vid avbrott, driftstörningar, fel, skador och liknande som orsakats av förhållande som är utanför EZ Web AB:s kontroll. Detta gäller även blixtnedslag, översvämningar, brand, strejk, krig, terror, arbetsnedläggelse och lockout (gäller även EZ Web AB:s egna medarbetare), överbelastning av nätet, fel i andras nätverk, fel hos tredje part, systemkrasch, och andra liknande force majeure-incidenter.

EZ Web AB
Boden Business Park
Teknikvägen 3, 961 50 Boden
hej@ezweb.se
010-129 60 06 2

EZ Web AB:s Integritetspolicy

Syftet med denna policy är att säkerställa att EZ Web AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

EZ Web AB:s VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. EZ Web AB:s VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Vi bryr oss om användarnas (din) integritet. Användarsekretess är viktigt för EZ Web AB. När användaren (du) väljer att lämna ut dina personuppgifter och personlig data till EZ Web AB förlitar du dig på EZ Web AB:s förmåga att hantera användarsekretess på ett ansvarsfullt sätt. Din information kan komma att lagras och hanteras av EZ Web AB och dess tjänsteleverantörer samt affärspartners. EZ Web AB förbehåller sig rätten att överföra information och genom att använda tjänster från EZ Web AB samtycker du till sådan överföring av information samt att information kan komma att lagras och hanteras av EZ Web AB utan krav mot oss för sådan överföring, lagring eller hantering av information.

För följande behandlingar [e-posthantering internt resp. externt, intresseansökan samt beställning] gäller särskilt följande: EZ Web AB lagrar och hanterar användares och ansökandens personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress samt adress i EZ Web AB:s webbhotell.
Detta för att vid behov kunna kontakta användare eller ansökande för att kunna dela informationsutbyte, erbjuda våra tjänster samt fakturering.

  1. Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret
  2. Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
  3. Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till EZ Web AB:s VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
  4. Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

 

Användardata och webbplatsinnehåll

Genom användning, registrering och att skicka in en intresseanmälan accepterar du att innehållet, information och data du lämnar under registreringsprocessen (inklusive din e-postadress, adress, telefonnummer) kan komma att lagras och hanteras av EZ Web AB och affärspartners. Du godkänner att ha en integritetspolicy eller på annat sätt göra det klart för dina besökare eller användare vilken data, information, innehåll ni sparar.

För att EZ Web AB ska kunna producera och erbjuda tjänster till användare (du) ger du härmed rättighet till EZ Web AB att använda, reproducera, lagra, modifiera, skapa, distribuera, offentligt utföra användarens tjänster och visa användardata på eller via EZ Web AB hemsida samt i all aktuell och framtida media. EZ Web AB har vid annonsering och marknadsföring rätt till användning av samtliga tjänster vi erbjuder användare.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

Somalia

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

Africano

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

Taiwanese

Registrera dig till vårt nyhetsbrev